Loading...

Partijprogramma 2018 – 2022

/Partijprogramma 2018 – 2022
Partijprogramma 2018 – 2022 2018-03-11T20:48:12+00:00

Partijprogramma 2018 - 2022

LOKAAL EN BETROKKEN

Veiligheid

Dat is een onderwerp dat leeft binnen de gemeente. Wij vinden dat onze inwoners veilig over straat moeten kunnen. Dat betekent voldoende verlichting langs de weg, voldoende surveillance van politie en opsporingsambtenaren en ook geen onveilige bosjes langs fietsroutes. Natuurlijk, natuur is belangrijk, maar waar de veiligheid in het geding komt, moet je maatregelen durven nemen.

Voor inbraakpreventie steunen en stimuleren wij initiatieven voor buurt-apps.

Communicatie met en inspraak van inwoners

We leven in een tijd waarin de burger steeds mondiger is. Dat betekent dat je als gemeente ook moet luisteren naar de inwoners. Dat wil niet zeggen dat je alles wat geroepen wordt zomaar kunt uitvoeren, maar je moet wel serieus met elkaar in gesprek gaan.

Een goede communicatie betekent volgens Lokaal Belang Montferland ook dat er goede informatie moet worden verstrekt aan de burgers. Te vaak laten we daarin als gemeente steken vallen.

Wij zullen inwoners van onze gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij plannen. Echter geven we ook duidelijk aan wat wel en wat niet kan. De herinrichting van de Hoofdstraat in Kilder is een voorbeeld van hoe het niet moet. Er is heel veel overlegd, maar de bewoners zijn teleurgesteld en er zijn frustraties over het resultaat van de herinrichting.

Maatwerkdemocratie

Voor de ontzanding van Werfhout is een experiment gestart. Het plan van het college had geen draagvlak. Dat er ontzand kan en mag worden is geen punt van discussie, de invulling hoe alles plaats moet vinden is wel onderwerp van de besprekingen. Op initiatief van de gemeenteraad is nu gestart met een proces om wel draagvlak te creëren door bewoners en ontzander bij elkaar te brengen. Dit proces houdt in dat partijen in een vroeg stadium met elkaar overleggen en daarmee met ieders wensen rekening kan worden gehouden.

Centrumplan Didam

Iedereen zal het met ons eens zijn dat het centrum van Didam toe is aan een facelift. Het plan zoals het er nu ligt kent een aantal elementen die verbetering behoeven, zeker gezien de vele reacties van de inwoners op de eerste plannen. De pleinfunctie bij het voormalige gemeentehuis moet behouden blijven voor onder andere de carnavalsoptocht, het defilé tijdens het schuttersfeest en de kermissen.

Verplaatsing van de kermisattracties naar de westzijde van de Mariakerk is een slecht idee. Bezoekers van kerkdiensten, zoals bijvoorbeeld rouw- en trouwmissen, mogen geen geluidsoverlast ondervinden van de kermisattracties. Ook de verplaatsing van de Wilhelminastraat verder richting de kerk kan niet op onze goedkeuring rekenen.

Brede school ’s-Heerenberg

Wij zijn voor een brede school in ’s-Heerenberg met voor- en naschoolse opvang, dat is goed voor de ontwikkeling van de kinderen. We vinden de voorgestelde locatie echter niet goed en willen de brede school op een andere plek.

De Drieheuvelenweg mag niet worden afgesloten, ook niet als de ontbrekende schakel er is. Afsluiting betekent dat het verkeer in ’s-Heerenberg vastloopt. Dit moet worden voorkomen.

Clustering en Voorzieningen

Clustering kan financiële voordelen bieden, maar sport en zorg moeten bereikbaar zijn voor een gezond mens en een gezonde samenleving. Wij zijn voor maatwerk en veel meer overleg met betrokken partijen om te komen tot een evenwichtige oplossing. Een brede school of opheffen van een sportveld kan op korte termijn financiële voordelen bieden, maar als hierdoor leefbaarheid en gezondheid van de burgers achteruit gaat, zijn de gevolgen op langere termijn niet te overzien.

Welzijnsvoorzieningen in elke kern. Bezuiniging hierop is geen uitgangspunt. We zijn een heel eind op weg, maar voor De Zomp in Loil zullen wij een beter passende oplossing bieden die meer recht doet aan de kern Loil. Wij zullen geen initiatieven ontplooien om verenigingen te verplichten te fuseren met andere verenigingen. Waar nodig zullen wij wel initiatieven die vanuit de verenigingen zelf komen ondersteunen. Dit kan ambtelijke ondersteuning zijn, maar ook ondersteuning in geld.

Budgetdiscipline

Verenigingen en instellingen hebben fors moeten bezuinigen.

Het NK Wielrennen op zich was goed voor de uitstraling van onze gemeente maar de grote overschrijding van het budget, ongeveer € 400.000,=, was wat ons betreft eens maar nooit weer. Mochten we in de toekomst opnieuw een dergelijk evenement binnenhalen, waar we op zich niet tegen zijn, dan is een strakke budgetdiscipline een eerste vereiste.

Woningbouw

Er is en komt meer behoefte aan woningen voor starters en ouderen. Dit is het marktsegment woningen tot max € 200.000,= of maximaal € 750,= euro huur. Wij willen dat ouderen kunnen blijven wonen in hun dorp/stad voor een redelijke prijs, maar dat ook starters zich er kunnen vestigen. Deze groepen hebben wij nodig om de arbeidsmarkt aantrekkelijk en gezond te kunnen houden. Grootouders kunnen zo makkelijk oppassen op de kleinkinderen en de kinderen kunnen gaan werken. Hierdoor is de samenwerking tussen jong en oud optimaal en blijven de ouderen jong.

Uitgeven kavels

Geen grotere kavels met korting aanbieden. Wij gaan voor kleinere kavels die betaalbaar zijn voor iedereen.

Verkeer

Er worden kapitalen uitgegeven om bijvoorbeeld snelheid beperkende maatregelen te treffen. Veel van die maatregelen zijn vaak een basis voor onveilige situaties en geluidsoverlast voor kinderen en ouderen. Ook zorgen deze maatregelen voor een slechtere bereikbaarheid voor hulpdiensten zoals ambulance, politie en brandweer.

Een voorbeeld zijn drempels en andere snelheid belemmerende maatregelen. Ze kosten een kapitaal en zijn nodig voor een beperkt aantal “overtreders” . Wij denken dat door snelheidscontroles dit probleem aangepakt kan worden. Als een route verboden is voor bijvoorbeeld vrachtverkeer, dient hierop ook gehandhaafd te worden.

Leefbaarheid

Onze gemeente is onze basis. Wij worden niet gehinderd door het provinciaal of landelijk belang van onze partij en strijden voor het lokaal belang!

Steden zoals Arnhem/Nijmegen en, in mindere mate, Doetinchem/Duiven, zorgen er voor dat bedrijven in onze gemeente moeilijker aan werknemers kunnen komen en jongeren hierdoor verhuizen. Wij willen proberen deze trend te stoppen.

Leefbaarheid is belangrijk voor onze samenleving. Voor een goede leefbaarheid hebben we lokale bedrijven nodig en een vestigingsplaats voor jongeren en ouderen. Lokale bedrijven steunen de lokale verenigingen en zorgen voor een actief verenigingsleven.

Scholen zijn wenselijk of zelfs noodzakelijk om als basis te dienen voor de leefbaarheid van een dorp. Een kleine school of bijvoorbeeld voetbalvereniging wil niet zeggen dat dit slechter is dan een grote school of vereniging. Wij ondersteunen elk betaalbaar voorstel dat tot een behoud of verbetering van leefbaarheid in onze gemeente leidt. Wij blijven ons inzetten voor het behoud van een school in elke kern.

Er moeten in alle kleine kernen betaalbare woningen gebouwd worden, zowel huur- als koopwoningen. Als de woningbouwcorporatie deze niet wil of kan bouwen, dan gaan we op zoek naar private investeerders.

Leerlingenvervoer en ouderen vervoer

Het blijkt dat de vervoersmomenten voor beide groepen gelijk zijn. Hierdoor zijn de kosten veel hoger. Door een spreiding van de vervoersmomenten kunnen de kosten beperkt worden en kunnen meer kinderen en ouderen vervoerd worden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een punt van voortdurende aandacht. Bij al onze beslissingen zullen we ons de vraag moeten stellen : Wat betekent deze beslissing voor het milieu nu en in de toekomst? Wij willen dat onze mooie gemeente ook voor de generaties die na ons komen een mooie gemeente blijft waar het goed wonen, werken en recreëren is. Alternatieve vormen van energie nemen een belangrijke plaats in. Zelf energie opwekken op daken van woningen, scholen en bedrijfsgebouwen door zonnepanelen en kleine windmolens. De vervuilende fossiele energie zal zoveel mogelijk moeten worden beperkt.

Parkeren

Parkeren blijft gratis in onze gemeente.

Overlast

Overlast, door welke groepering dan ook, moet worden aangepakt. We tolereren niet dat een kleine groep die overlast veroorzaakt de leefbaarheid in onze mooie gemeente vermindert.

Jongerenbeleid

De mede door ons ingediende motie voor een beter jeugdbeleid zal voortvarend worden opgepakt. We gaan er voor zorgen dat ook de jeugd met plezier woont en voldoende ontspanning vindt in de gemeente Montferland.

Economie

Toerisme, logistiek en de agrarische sector zijn belangrijke pijlers onder onze economie. De belangen van ondernemers zijn bij Lokaal Belang Montferland in goede handen. We hebben maar liefst drie ondernemers die kandidaat voor de gemeenteraad zijn.

Voor de werkgelegenheid is het goed dat DocksNLD2 er komt. Kleine maakindustrie is eveneens een belangrijke sector. We maken het mogelijk dat dit soort bedrijven zich kunnen vestigen.